Kies uit ons uitgebreid gamma!

Bezoek onze catalogus of neem contact op

+32 (0)9/355 60 39 +32 (0)496/10 89 27

RODA PLANT bvba uit Lochristi: passie voor telen

RODA PLANT bvba in Lochristi, bij Gent, is een familiebedrijf dat zich richt op het telen van tuinplanten voor groothandels, exporteurs en tuincentra zowel in binnen- als buitenland. Deze florerende onderneming biedt een breed assortiment aan van tuinplanten en focust hierbij voornamelijk op de Azalea Japonica, Camelia en Rododendron. Dit om verschillende gegronde redenen. Weinig sierstruiken kunnen het opnemen tegen de schoonheid van de Rododendron. De Azalea Japonica is dan weer de ideale solitaire tuinplant en de Camelia kenmerkt zichzelf door haar vroege bloei.

RODA PLANT bvba in Lochristi is trots op zijn familiale aard en de passie waarmee alle werknemers aan de slag gaan in het bedrijf. Dit drukt zich ook uit in het karakter van de onderneming. Wij volgen het teelproces nauwkeurig op en gaan enkel voor perfectie. Dit laat zich tevens merken in onze dienstverlening waarbij stiptheid, flexibiliteit en klantvriendelijkheid steeds hoog in het vaandel worden gedragen. Hierdoor hebben wij reeds een goede naam kunnen vestigen in de bloemen- en plantensector.

U mag ons altijd contacteren voor meer informatie, een afspraak of een bestelling. Ons team staat voor u klaar met het nodige professionele advies en de vereiste antwoorden. Ons volledig assortiment staat ook online, dus neem gerust uw tijd om dit volledig te bekijken.

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Door het overmaken van een order aanvaardt de koper uitsluitend de gelegenheid van onderhavige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zonder rekening te houden met de algemene aankoopvoorwaarden die op zijn handelsformulieren zouden vermeld zijn.

1. Aanbiedingen: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Orders: Een ingezonden order, zelfs door tussenkomst van een reiziger, is slechts bindend voor de verkoper na schriftelijke bevestiging van zijnentwege.

3. Opzeg: Een order kan door de verkoper geannuleerd worden zonder schadevergoeding, ook wanneer het reeds schriftelijk bevestigd is:
*wanneer de koper een vroegere verbintenis niet is nagekomen;
*wanneer de ingewonnen inlichtingen door de verkoper niet bevredigend worden geacht;
*in geval van heirkracht of misgewas.

Worden als heirkracht aanzien: oorlog – staking – opstand – muiterij - ongunstige weergesteltenis of vooruitzichten en alle omstandigheden die een normale levering en/of verzending der goederen beletten. Wanneer de KOPER een order geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden de verloren handelswinst, forfaitair geschat op 20% van het geannuleerde bedrag, aan de verkoper te betalen.

4. Prijzen: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de prijzen bepaald in EURO. Ze zijn vrijblijvend, netto vertrek vervoersbedrijf, dus zonder korting, vracht noch verpakking.

5. Garanties: Verdere groei en bloei worden NIET gegarandeerd. Het fytosanitair getuigschrift, afgeleverd door de Belgische dienst voor Plantenbescherming is geldig onder partijen, zelfs in geval van afkeuring door de diensten van het land van bestemming.

6. Soorten en maten: In geval de levering van de bestelde en bevestigde soorten en maten niet mogelijk is, heeft de VERKOPER het recht deze door de dichtst benaderende het vervangen, tenware anders overeengekomen.

7. Levering: De goederen worden aanvaard of geacht aanvaard te zijn op het bedrijf van de verkoper. De volledige verzendingsonderrichtingen dienen door de koper met zijn order verstrekt. In zover de koper geen of onvolledige onderrichtingen met zijn order verstrekt heeft, geschiedt de verzending naar best vermogen in het belang van de koper. De verpakkingskosten en andere voorgeschoten kosten worden aangerekend tegen kostprijs en tegen rembours genomen.

8. Verzending: De goederen reizen voor rekening en gevaar van de koper. Ze worden slechts verzekerd, hetzij tegen gewone transport risico's, hetzij tegen "ALL RISKS" (zoals omschreven in de verzekeringspolis), ingevolge de uitdrukkelijke opdracht van de koper en op zijn kosten, voor zover de verzekeringsorder aanvaardt wordt door een plaatselijke verzekeringsmaatschappij.

9 Klachten: In geval van transportschade of tekort moet de koper onmiddellijk na de aankomst der goederen en tegen de vervoerder en tegen de verzekeringsmaatschappij onder de opname van een protocol door een bevoegd averijagent. Andere klachten kunnen slechts in aanmerking komen, wanneer ze uiterlijk acht dagen na aankomst der goederen per aangetekend schrijven ingezonden worden.

10. Betalingen: De facturen zijn betaalbaar te Lochristi, netto zonder korting, hetzij rembours, hetzij tegen onherroepelijk bevestigd documentair krediet, hetzij anders overeengekomen. Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke overeenkomst zal de betaling dertig dagen na factuurdatum, netto zonder korting, moeten geschieden.
Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 1% per maand verschuldigd. Bovendien blijft de koper aansprakelijk voor gebeurlijk koersverlies ontstaan door de laattijdigheid. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het versturen van een betalingsherinnering, zal het verschuldigd bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EURO, dit onverminderd de gerechtskosten en de verwijlintresten.

11. Rechterlijke bevoegdheid: De rechtbank van GENT zijn bevoegd tot het beslechten van alle geschillen. De verkoper behoudt zich nochtans het recht voor het geschil te brengen voor de Rechtbank van de woonplaats van de koper of van een andere plaats die door de wet toegelaten is.

12. De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. Ingeval gerede twijfel bestaat bij de verkoper omtrent het vermogen van de koper tot betaling, is de verkoper bevoegd om zijn prestaties uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft, of de overeenkomst door opzegging te doen beëindigen en/of de geleverde goederen terstond terug te halen, indien de koper niet binnen de 14 dagen na sommatie of ingebrekestelling, zekerheid tot betaling heeft verschaft."

Bezoek onze catalogus en ontdek
ons uitgebreid gamma tuinplanten!

Bekijk ons gamma
Top