nlfren

Beerveldsebaan 11 , 9080 Lochristi , België

Tel : +32 (0)9/355.60.39Tel : +32 (0)9/355.60.39

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Door het overmaken van een order aanvaardt de koper uitsluitend de gelegenheid van onderhavige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden in Lochristi van Roda Plant zonder rekening te houden met de algemene aankoopvoorwaarden die op zijn handelsformulieren zouden vermeld zijn.

Onze voorwaarden

 1. Aanbiedingen: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Orders: Een ingezonden order, zelfs door tussenkomst van een reiziger, is slechts bindend voor de verkoper na schriftelijke bevestiging van zijnentwege.
 3. Opzeg: Een order kan door de verkoper geannuleerd worden zonder schadevergoeding, ook wanneer het reeds schriftelijk bevestigd is:
  *wanneer de koper een vroegere verbintenis niet is nagekomen;
  *wanneer de ingewonnen inlichtingen door de verkoper niet bevredigend worden geacht;
  *in geval van heirkracht of misgewas.
  Worden als heirkracht aanzien: oorlog – staking – opstand – muiterij - ongunstige weergesteltenis of vooruitzichten en alle omstandigheden die een normale levering en/of verzending der goederen beletten. Wanneer de KOPER een order geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden de verloren handelswinst, forfaitair geschat op 20% van het geannuleerde bedrag, aan de verkoper te betalen.
 4. Prijzen: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de prijzen bepaald in EURO. Ze zijn vrijblijvend, netto vertrek vervoersbedrijf, dus zonder korting, vracht noch verpakking.
 5. Garanties: Verdere groei en bloei worden NIET gegarandeerd. Het fytosanitair getuigschrift, afgeleverd door de Belgische dienst voor Plantenbescherming is geldig onder partijen, zelfs in geval van afkeuring door de diensten van het land van bestemming.
 6. Soorten en maten: In geval de levering van de bestelde en bevestigde soorten en maten niet mogelijk is, heeft de VERKOPER het recht deze door de dichtst benaderende het vervangen, tenware anders overeengekomen.
 7. Levering: De goederen worden aanvaard of geacht aanvaard te zijn op het bedrijf van de verkoper. De volledige verzendingsonderrichtingen dienen door de koper met zijn order verstrekt. In zover de koper geen of onvolledige onderrichtingen met zijn order verstrekt heeft, geschiedt de verzending naar best vermogen in het belang van de koper. De verpakkingskosten en andere voorgeschoten kosten worden aangerekend tegen kostprijs en tegen rembours genomen.
 8. Verzending: De goederen reizen voor rekening en gevaar van de koper. Ze worden slechts verzekerd, hetzij tegen gewone transport risico's, hetzij tegen "ALL RISKS" (zoals omschreven in de verzekeringspolis), ingevolge de uitdrukkelijke opdracht van de koper en op zijn kosten, voor zover de verzekeringsorder aanvaardt wordt door een plaatselijke verzekeringsmaatschappij.
 9. Klachten: In geval van transportschade of tekort moet de koper onmiddellijk na de aankomst der goederen en tegen de vervoerder en tegen de verzekeringsmaatschappij onder de opname van een protocol door een bevoegd averijagent. Andere klachten kunnen slechts in aanmerking komen, wanneer ze uiterlijk acht dagen na aankomst der goederen per aangetekend schrijven ingezonden worden.
 10. Betalingen: De facturen zijn betaalbaar te Lochristi, netto zonder korting, hetzij rembours, hetzij tegen onherroepelijk bevestigd documentair krediet, hetzij anders overeengekomen. Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke overeenkomst zal de betaling dertig dagen na factuurdatum, netto zonder korting, moeten geschieden.
  Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 1% per maand verschuldigd. Bovendien blijft de koper aansprakelijk voor gebeurlijk koersverlies ontstaan door de laattijdigheid. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het versturen van een betalingsherinnering, zal het verschuldigd bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EURO, dit onverminderd de gerechtskosten en de verwijlintresten.
 11. Rechterlijke bevoegdheid: De rechtbank van GENT zijn bevoegd tot het beslechten van alle geschillen. De verkoper behoudt zich nochtans het recht voor het geschil te brengen voor de Rechtbank van de woonplaats van de koper of van een andere plaats die door de wet toegelaten is.
 12. De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. Ingeval gerede twijfel bestaat bij de verkoper omtrent het vermogen van de koper tot betaling, is de verkoper bevoegd om zijn prestaties uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft, of de overeenkomst door opzegging te doen beëindigen en/of de geleverde goederen terstond terug te halen, indien de koper niet binnen de 14 dagen na sommatie of ingebrekestelling, zekerheid tot betaling heeft verschaft."

Contacteer ons 

Nog bepaalde vragen na het doornemen van de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van Roda Plant in Lochristi? Neem dan contact op.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken